Welcome | Bienvenue | Selamat Datang | Irashaimasu | Hwangyong-Hamnida
Bem-Vindo | Dobro Požalovat' | Bienvenido | Chào Mừng | 歡迎

敘 言

這 地 藏 菩 薩 網 頁, 成 立 的 宗 旨 是 普 遍 推 廣 地 藏 菩 薩 本 願 經. 此 經 已 翻 譯 成 多 種 語 言 讀 誦, 如: 普 通 話, 廣 東 話, 印 尼 語, 英 語, 法 語, 西 班 牙 語, 日 語, 韓 語, 蘇 俄 語, 葡 萄 牙 語, 越 南 語 等. 我 們 希 望 有 緣 人 能 讀 誦 受 持 本 經, 法 喜 充 滿, 信 願 堅 固, 修 學 佛 法, 今 生 能 改 過 修 善, 發 菩 提 心, 脫 離 生 死 苦 海.

序 文

南 無 地 藏 王 菩 薩
一 心 歸 命 禮

稽 首 本 然 淨 心 地 無 盡 佛 藏 大 慈 尊
南 方 世 界 湧 香 雲 香 雨 花 雲 及 花 雨
寶 雨 寶 雲 無 數 種 為 祥 為 瑞 遍 莊 嚴
天 人 問 佛 是 何 因 佛 言 地 藏 菩 薩 至
三 世 如 來 同 讚 歎 十 方 菩 薩 共 歸 依
我 今 宿 植 善 因 緣 稱 揚 地 藏 真 功 德
慈 因 積 善. 誓 救 眾 生.
手 中 金 錫. 振 開 地 獄 之 門.
掌 上 明 珠. 光 攝 大 千 世 界.
智 慧 音 裡. 吉 祥 雲 中.
為 閻 浮 提 苦 眾 生. 作 大 證 明 功 德 主.
大 悲 大 願. 大 聖 大 慈.
本 尊 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩.

前 言

地 藏 王 菩 薩 悲 願 力 廣 大 無 疆, 救 度 眾 生, 我 等 願 學 地 藏 王 大 願 行, 但 願 有 緣 人 等 能 讀 誦 此 經, 禮 念 地 藏 王, 願 有 見 聞 者, 同 生 淨 信, 改 過 修 善, 發 菩 提 心, 自 利 利 他, 在 這 一 生 利 益 無 窮, 脫 離 生 死 苦 海, 往 生 西 方 極 樂 世 界.

回 向 偈

願 以 此 功 德 莊 嚴 佛 淨 土
上 報 四 重 恩 下 濟 三 途 苦
若 有 見 聞 者 悉 發 菩 提 心
盡 此 一 報 身 同 生 極 樂 國

南 無 地 藏 王 菩 薩.
南 無 阿 彌 陀 佛!


Back to Top ^