Welcome | Bienvenue | Selamat Datang | Irashaimasu | Hwangyong-Hamnida
Bem-Vindo | Dobro Požalovat' | Bienvenido | Chào Mừng | 歡迎

Đôi Lời Tâm Huyết

Trang Địa Tạng Bồ Tát này được hình thành nhằm mục đích phổ biến rộng rãi kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã được phiên dịch, cũng như đọc tụng bằng các thứ tiếng: Phổ Thông, Quảng Đông, Indo, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đại Hàn, Nga, Bồ Đào Nha, Việt Nam.
Chúng tôi ước mong những ai có duyên đọc tụng thọ trì quyển kinh này đều phát khởi tín tâm hướng thiện và tu học Phật pháp ngõ hầu được pháp lạc trong hiện tại và giải thoát ở vị lai.

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tát đại chứng minh!

Bài Tựa

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát

Chí tâm quy mạng lễ:
U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Lạy đức từ bi đại Giáo Chủ
"Ðịa" là dày chắc, "Tạng" chứa đủ
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ
Mây xinh, mưa báu số không lường
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.
Người, Trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên Ðường
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên
Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sinh khỏi nàn
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Ðại Thiên
Diêm Vương trước điện chẳng hiền
Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn
Ðịa Tạng Bồ Tát thượng nhân
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù
Ðại bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện)

Lời Bạt

Ðịa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát có bi nguyện độ sanh không cùng tận. Chúng con kính xin học hạnh nguyện từ bi của ngài. Nguyện xin tát cả những ai có duyên đọc được bổn kinh này, nghe được danh hiệu và công hạnh của ngài Ðịa Tạng Bồ Tát đều phát khởi tín tâm, làm lành lánh dữ, sửa sai, hưóng thiện, phát tâm Bồ Ðề, tự lợi, lợi tha ngõ hầu đuợc lợi lạc trong hiện tại, thoát ly sanh tử khổ hải, sanh về thế giới Cực Lạc trong vị lai.

Nguyện Ðem công đức này
Trang nghiêm Cực Lạc Quốc
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nếu có kẻ thầy nghe
Ðều phát tâm Bồ Ðề
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc

Nam mô Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô A Di Ðà Phật!

Free Ksitigarbha Bodhisattva Pictures - A Mi Tuo Fo Picture distribution (Thinh hình Bồ Tát - hình Phật kết duyên) >>Click here!Back to Top ^